Bwana Karani


Arab Dhow


The author's illustration.


Bwana Karani: The Memoirs of Mervyn Maciel
Share